ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Konkurs ofert na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą na stadionie miejskim

22.03.2013
Ogłoszenie o konkursie ofert na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą na stadionie miejskim przy ul. Kusocińskiego 17 w Ząbkowicach Śląskich.

Wynajmujący – Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Kusocińskiego 17, ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gospodarczą w budynku przy ul. Kusocińskiego 17 (stadion miejski), 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Przedmiot i główne warunki najmu

1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność gospodarczą, położony na parterze w obiekcie na stadionie miejskim.

2. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego następujących opłat:

- wskazanej w ofercie stawki miesięcznego czynszu (powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury) - tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu najmu,

- dodatkowo kwoty kosztów dostawy i zużycia mediów: energii elektrycznej, ciepła, wody oraz za zrzut ścieków.

3. Najemca zobowiązany będzie do wykorzystywania wynajętego lokalu wyłącznie na prowadzenie działalności gospodarczej. Działalność najemcy i sposób aranżacji pomieszczeń powinna uwzględniać sportowy charakter obiektu.
Najemca zobowiązany będzie do rozpoczęcia działalności nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Najemca zobowiązany będzie do korzystania z pomieszczeń przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy.

Wynajmujący zastrzega, że za okres przygotowania pomieszczeń do rozpoczęcia działalności gospodarczej (nie dłuższy jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy). Wynajmujący nie będzie pobierał czynszu, natomiast Najemca
zobowiązany będzie za ten uiścić opłaty za korzystanie z nośników energetycznych, wody itd.

4. Najemca zobowiązany będzie ponadto do:

1) utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach i na parkingu oraz do usuwania we własnym zakresie odpadów stałych,

2) pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanych pomieszczeń i ich wyposażenia oraz miejsc parkingowych,

3) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji lokalu,

Warunki udziału w konkursie ofert

1. Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 kwietnia 2013 r. do godz. 15.00 w siedzibie Wynajmującego. Oferta powinna być złożona w
zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta lokal na stadionie miejskim".

2. Oferta powinna zawierać:

1) wskazanie oferowanej kwoty miesięcznego czynszu brutto

2) oświadczenie oferenta, że:

a) zapoznał się z warunkami konkursu ofert oraz, że je akceptuje,

b) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej lub, że takie uprawnienia będzie posiadał w dniu podpisania umowy,

c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają kwalifikacje do pracy

d) nie rozwiąże umowy najmu przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy,

e) zapoznał się z warunkami lokalowym i wyposażeniem pomieszczeń będących przedmiotem najmu oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń,

g) rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy,

h) będzie uiszczał zaoferowany czynsz, a ponadto opłaty za media,

i) spełnia warunki udziału w konkursie ofert.

Do oferty należy dołączyć:

1) Koncepcję aranżacji wynajmowanych pomieszczeń (w formie rysunków, wizualizacji lub w formie opisowej).

2) Koncepcję działalności (godziny otwarcia, profil, wizje działalności)

3) Zakres działalności

Przebieg konkursu ofert

1. Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy:

- w ramach etapu I - wyłonione zostaną dwie najkorzystniejsze oferty,

- w ramach etapu II - zostaną przeprowadzone negocjacje z dwoma oferentami, wyłonionymi w wyniku etapu I, w celu dokonania wyboru najemcy lokalu i zawarcia umowy.

2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty spośród dwóch ofert, które zostaną wyłonione do udziału w ramach II etapu konkursu. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez
podania przyczyny.

3. Wynajmujący nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert z udziałem oferentów, lecz zapewnia, że otwarcie i ocena będzie miała charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.

Dodatkowe informacje

1. Osoby zainteresowane udziałem w konkursie mogą odebrać wzór oferty w siedzibie Wynajmującego – Ośrodek Sportu i Rekreacji, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Kusocińskiego 17.

2. Dodatkowych informacji o warunkach lokalowych oraz warunkach najmu udziela Dyrektor OSiR Henryk Saryczew tel. 603 117 423,e-mail osir.zabkowice@op.pl ,

3. Wynajmujący umożliwi zainteresowanym oferentom zapoznanie się z warunkami lokalowymi w ramach wizji lokalnej - po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.