ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy

13.05.2015
Informujemy, że do 29 maja 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich będzie prowadził nabór wniosków w ramach projektu Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa: Osoby młode na rynku pracy; Działanie 1.1: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy (tryb pozakonkursowy); Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Czas trwania projektu: 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

Budżet projektu w 2015 roku: 2 159 600,00zł.

W bieżącym roku budżetowym realizowane będą następujące działania:

  • staże -205 osób
  • jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej- 25 osób               
  • szkolenia indywidualne – 5 osób
  • poradnictwo zawodowe i/lub pośrednictwo pracy – 235 osób

Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotne (należące do I  lub II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, w tym:
- 64 osoby długotrwale bezrobotne.
- 5 osób niepełnosprawnych.
- 136 osób o niskich kwalifikacjach (osoby z wykształceniem poniżej i podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym).
- 30 osób nie kwalifikujących się do powyższych grup (poniżej 30r.ż.).

Uwaga:

I/ Udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych nastąpi w kwocie nie wyższej niż 19. 000, 00zł, natomiast okres prowadzenia działalności gospodarczej   w ramach zawartych umów trwać będzie  minimum 12 miesięcy.

II/ W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski złożone przez organizatorów stażu, którzy deklarują zatrudnienie po zakończeniu stażu na okres nie krótszy niż 3 miesiące, w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy (min. ½ etatu) lub umowy cywilnoprawnej zawartej na minimum 3 miesiące o wartości równej lub wyższej od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz dotychczas należycie wywiązywali się z realizacji umów o odbywanie stażu w okresie ostatnich dwóch lat.

Wnioski na wyżej wymienione formy aktywizacji można składać w siedzibie PUP lub przesłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy; 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. Powstańców Warszawy 7 (decyduje data wpływu do PUP).

Bliższe informacje udzielane są:

Pokój nr 15 (I piętro) - Wnioski o zorganizowanie stażu, tel. 748 166 715

Pokój nr 17 (I piętro) - Wnioski o udzielenie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, tel. 748 166 717

Pokój nr 1 (niski parter) – Karty kandydata na szkolenie indywidualne wraz z deklaracją zatrudnienia, tel. 748 166 722.

Projekt zgodny z polityką równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Nie dyskryminuje też uczestników ze względu  na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość i orientację seksualną.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.