ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2012-2015

27.01.2012
Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich o przeprowadzenie uzupełniających wyborów ławników sądowych. Mając na uwadze konieczność przeprowadzenia wyborów informujemy,

iż kandydatów na ławnika sądowego należy zgłaszać Radzie Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich do dnia 29 lutego 2012 roku (pok. nr 4).

Rada Miejska Ząbkowic Śląskich wybrać winna do Sądu Rejonowego w Ząbkowicach Śląskich łącznie 7 ławników, w tym do:
- Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 4 osoby,
- Wydziału Pracy - 3 osoby.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o ustroju sądów powszechnych ławnikiem może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończyła 30 lat;
4) jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczyła 70 lat;
6) jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Zgodnie z ustawą o ustroju sądów powszechnych ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Kartę zgłoszenia kandydata na ławnika można otrzymać Biurze Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich pok. nr 4 lub pobrać w formie elektronicznej (link poniżej).

Do karty zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Ponadto:
- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,
- do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Powyższe dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

W przypadku pytań proszę kontaktować się z Biurem Rady Miejskiej, tel. 74 8 165 305

Pliki do pobrania:

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego
- formularz Krk
- druk listy osób zgłaszających kandydata na ławnika sądowego na lata 2012 – 2015
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2011 Nr 109, poz. 627)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.