ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Nowe zasady dotyczące wydawania paszportu – co warto wiedzieć?

24.11.2022
Co w procesie wyrabiania paszportu uległo zmianie?
 • Brak wniosków papierowych – obywatele będą składać podpis na specjalnym urządzeniu służącym do podpisu cyfrowego.
 • Dzieci od ukończenia 12. roku życia będą otrzymywać paszporty ważne przez 10 lat.
 • Ujednolicenie tabeli opłat paszportowych.
 • Możliwość elektronicznej weryfikacji ważności paszportu, sprawdzenia swoich danych w rejestrze oraz zgłoszenia utraty dokumentu (wiąże się z jego unieważnieniem).

Wysokość opłat paszportowych:

PO ZŁOŻENIU WNIOSKU O WYDANIE PASZPORTU WNIESIONA OPŁATA ZA PASZPORT NIE PODLEGA ZWROTOWI

 140 zł - osoby pełnoletnie do ukończenia 70 roku życia, nieposiadające uprawnień do obniżenia opłaty

W poniższej tabeli podano wykaz osób uprawnionych do obniżonej opłaty
za paszport.

 W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgi w opłacie za wydanie paszportu przysługuje tylko jedna ulga w opłacie.

Maksymalny czas oczekiwania na dokument wynosi 30 dni. 

Nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu od:

 • osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu ukończyły 70 lat;
 • osób przebywających w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
 • osób wymieniających paszport z powodu jego błędnej personalizacji lub wady technicznej stwierdzonej przez organ paszportowy;
 • żołnierzy wyznaczonych do pełnienia służby poza granicami państwa, z wyjątkiem żołnierzy zawodowych, osób, które dysponują prawomocnym orzeczeniem sądu w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji organu paszportowego o odmowie wydania lub unieważnieniu dokumentu paszportowego.

W przypadku prawa do skorzystania z ulgi albo zwolnienia z opłaty
za wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dokument potwierdzający to uprawnienie, np.: ważną legitymację studencką, emeryta-rencisty, orzeczenie o niepełnosprawności, ważną Kartę Dużej Rodziny,
itp. Dokumentu do skorzystania z ulgi nie przedstawiają małoletni,
z wyłączeniem małoletnich posiadających Kartę Dużej Rodziny. 


Jak złożę wniosek o wydanie paszportu?

 1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się w formie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej, przy użyciu formularza utrwalonego w postaci elektronicznej wypełnianego przez organ paszportowy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych zawartych w Rejestrze Dokumentów Paszportowych lub w rejestrze PESEL, podpisanego przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu.
 2. Złożenie podpisu pod wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu jest równoznaczne ze złożeniem podpisu własnoręcznego.
 3. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu za pomocą urządzenia umożliwiającego elektroniczne złożenie podpisu, podpis składa się na wydruku wniosku o wydanie dokumentu utrwalonego w postaci elektronicznej.
 4. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu przez wnioskodawcę wniosek opatruje się adnotacją o przyczynie braku tego podpisu.
 5. Podczas składania wniosku o wydanie paszportu pobiera się odciski palców od osoby, której ma być wydany paszport z wyłączeniem osób:  które nie ukończyły 12. roku życia; od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.
 6. Organ paszportowy, przyjmując wniosek o wydanie paszportu wydaje wnioskodawcy potwierdzenie złożenia wniosku, które zawiera: imię (imiona) i nazwisko osoby, której ma być wydany dokument paszportowy; datę złożenia wniosku; numer wniosku, jeżeli został nadany podczas składania wniosku; informacje o organie wydającym dokument paszportowy i o miejscu jego odbioru.
 7. Organ paszportowy informuje wnioskodawcę na piśmie utrwalonym w postaci papierowej o nieprzyjęciu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, gdy: nie przedłożono fotografii spełniającej wymagania określone dla dokumentu paszportowego; nie przedłożono wydanego przez sąd dokumentu potwierdzającego uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora; osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia odcisków palców, jeżeli złożenie odcisków palców jest wymagane; osoba, której ma być wydany dokument paszportowy, odmówiła złożenia podpisu, jeżeli podpis jest wymagany.

Jakie elementy zawiera wniosek o wydanie paszportu?

       1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego zawiera:

 • dane osoby, której ma być wydany dokument paszportowy: nazwisko, imię (imiona), datę urodzenia, miejsce urodzenia, obywatelstwo, płeć, numer PESEL;
 • odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, której ma być wydany dokument paszportowy, z wyjątkiem osoby, która nie ukończyła 12. roku życia lub która nie może złożyć podpisu, lub informację o jego braku;
 • imiona, nazwiska, rodzaje, serie i numery posiadanych dokumentów tożsamości, numery PESEL, jeżeli zostały nadane, oraz podpisy obecnych przy składaniu wniosku matki lub ojca, opiekunów prawnych albo kuratora, wyrażających zgodę na wydanie dokumentu paszportowego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych;
 • adres do korespondencji wnioskodawcy;
 • oświadczenie o prawdziwości podanych danych, oraz klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.";
 • podpis wnioskodawcy;
 • adnotacje urzędowe.

 

      2. Osoba składająca wniosek może podać numer telefonu komórkowego lub adres poczty elektronicznej w celu przekazania ich do Rejestru Danych Kontaktowych osób fizycznych.

      3. Oświadczenie o prawdziwości podanych danych składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, a zawarta w nich klauzula zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 

Jakie dokumenty przedkładam przy składaniu wniosku o wydanie paszportu?

1. Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, wnioskodawca przedkłada:

 • ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany;
 • w przypadku osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności, ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty, o ile został wydany, osoby, dla której ma być wydany dokument paszportowy;
 • fotografię osoby, której ma być wydany dokument paszportowy;
 • dowód uiszczenia opłaty;
 • dokument potwierdzający prawo do obniżonej opłaty albo zwolnienia z opłaty - w przypadku prawa do skorzystania z obniżonej opłaty za paszport albo zwolnienia z opłaty za paszport, z wyjątkiem osób małoletnich, tj. do  18. roku życia;
 • wydane przez sąd dokumenty potwierdzające uprawnienie do złożenia wniosku w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych - w przypadku wniosku składanego przez opiekuna prawnego lub kuratora;
 • odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego lub inne dokumenty potwierdzające stan cywilny - w przypadku osób przebywających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którym nie nadano numeru PESEL, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli okoliczności uniemożliwiają lub znacznie utrudniają nadanie numeru PESEL, a wydanie paszportu tymczasowego jest niezbędne ze względu na ochronę istotnych praw i interesów osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy.

2. Organ paszportowy:

 • dokonuje odwzorowania cyfrowego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej związanego z wnioskiem o wydanie dokumentu paszportowego, dokumentem paszportowym, ograniczeniem prawa do posiadania dokumentu paszportowego oraz wprowadza to odwzorowanie do Rejestru Dokumentów Paszportowych;
 • zwraca wnioskodawcy przedłożony przez niego dokument, po sporządzeniu jego odwzorowania cyfrowego.  

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.