ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Jesteś właścicielem lokalu mieszkalnego i chcesz zmienić ogrzewanie? Złóż wniosek o dofinansowanie!

24.11.2022
Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Ząbkowic Śląskich nr 268/2022 z dnia 17.10.2022 r. Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Ząbkowice Śląskie. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2025 r. Nabór trwać będzie do 31.10.2025 roku, lub do wyczerpania alokacji.

Alokacja środków przeznaczona na nabór to 7 625 000,00 zł.

Liczba planowanych do dofinansowania lokali mieszkalnych to 330 sztuk.

Wnioski mogą składać Beneficjenci uprawnieni do podstawowego, podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Dla kogo dofinansowanie?

1) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania:

a) stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych;

b) ustalonym:

  • zgodnie z wartościami określonymi w załączniku do obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku orazna podstawie dokumentów potwierdzających wysokość uzyskanego dochodu, zawierających informacje o wysokości przychodu i stawce podatku lub wysokości opłaconego podatku dochodowego w roku wskazanym w powyższym obwieszczeniu ministra;

c) z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego, przyjmując, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód roczny w wysokości dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie ustawy o podatku rolnym, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie;

d) niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i mieszczącym się pod względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 lit. c) ustawy o świadczeniach rodzinnych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o dofinansowanie, wykazanym w odpowiednim dokumencie. W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł określonych powyżej w lit. a) -d), dochody te sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Intensywność dofinansowania: do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

2) Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby fizycznej, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w pkt 1) lit. b), nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

3. Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki: 

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Intensywność dofinansowania: do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500,00 zł na jeden lokal mieszkalny.

 

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Wymagany jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Program wspiera zastosowanie:

kotła gazowego kondensacyjnego,
kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
ogrzewania elektrycznego,
pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze
podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:

instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w lokalu mieszkalnym,
instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła,
wymiany okien i drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego,
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym,
dokumentacji projektowej dotyczącej powyższego zakresu.

Minimalne wymagania techniczne w Programie:

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa – posiadać deklaracje zgodności urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).
Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Gdzie składać wnioski?

- w formie papierowej: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57 – 200 Ząbkowice Śląskie, Biuro Obsługi Interesanta – parter;

- w formie elektronicznej: przez skrzynkę podawczą Gminy Ząbkowice Śląskie znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /gzab/skrytka.

 

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie w gminie Ząbkowice Śląskie.

 

Najczęściej zadawane pytania: Pytania i odpowiedzi – Program Czyste Powietrze

 

Dane kontaktowe w ramach prowadzonego naboru wniosków:

Tel.: 74 8165 313, 74 8165 347, 74 8165 357

e-mail: cieplemieszkanie@zabkowiceslaskie.pl

Informacje niezbędne do sprawnego wypełnienia wniosku:

1. Imię, nazwisko, PESEL, tel. kontaktowy, adres zamieszkania, adres e-mail wnioskodawcy.

2. Imię, nazwisko, adres zamieszkania współwłaścicieli (jeśli dotyczy).

3. Imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania współmałżonka (jeśli dotyczy).

4. Adres zamieszkania/przedsięwzięcia.

5. Numer rachunku bankowego.

6. Numer księgi wieczystej, numer działki.

7. Rok wystąpienia o zgodę na budowę dla budynku/lokalu.

8. Powierzchnia całkowita lokalu mieszkalnego.

9. Informacje o uzyskanym dochodzie za 2021 r. Wnioskodawcy (np. z PIT, ilość ha przeliczeniowego itp. itd.).

10. Rodzaj dotychczasowego źródła ciepła i ich ilość.

11. W przypadku wymiany stolarki okiennej i/lub drzwiowej – ilość okien/drzwi.

12. Zaświadczenie o dochodach w gospodarstwie domowym na 1 członka za 2021 rok – w przypadku beneficjenta uprawnionego do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania nie starsze niż 3 miesiące i wystawione nie później niż data złożenia wniosku.

 

Dokumentacja konkursowa:

ogłoszenie o naborze (PDF)
> Program „Ciepłe Mieszkanie” (PDF)
> Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne (PDF)
 
regulamin naboru (PDF)
> Lista sprawdzająca przedsięwzięcia (PDF)
> wniosek o dofinansowanie (DOC+PDF)
- zgoda współwłaściciela (DOC+PDF)
- zgoda współmałżonka (DOC+PDF)
- instrukcja wniosku o dofinansowanie (PDF)
- wzór pełnomocnictwa (DOC+PDF)

> Klauzula informacyjna Gminy jako administratora danych (PDF)
 
umowa z Beneficjentem (PDF)
> Zał. 7 Klauzula RODO WFOŚ (PDF)
 
wniosek o płatność (DOC+PDF)
> Instrukcja do wniosku o płatność (PDF)
> zestawienie dokumentów (XLS+PDF)
> wzór protokołu odbioru (DOC+PDF)
 
Zarządzenie Burmistrza Ząbkowic Śląskich (PDF)

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.