ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Główne założenia Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020

14.06.2016
Nie trzeba chyba nikomu w powiecie ząbkowickim przedstawiać działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi”. Znane jest mieszkańcom i turystom m.in. z szeregu imprez, warsztatów, szkoleń i spotkań aktywizujących, a przede wszystkim projektów, które za pośrednictwem stowarzyszenia zostały zrealizowane w naszym powiecie w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.


Miło jest nam poinformować wszystkich zainteresowanych, że w okresie programowania 2014 – 2020 Stowarzyszenie LGD „Qwsi” będzie kontynuować swoją działalność. Nasza nowa Lokalna Strategia Rozwoju została oceniona na 235 punktów z 245 możliwych do uzyskania, zajmując II miejsce w województwie dolnośląskim. Tym samym Stowarzyszenie zostało wybrane do realizacji LSR na lata 2016-2022 i 17 maja br. podpisało z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Na realizację strategii LGD „Qwsi” otrzymała 10 010 000 zł, z czego 8 000 000 zł to pula środków, w ramach których LGD będzie ogłaszała nabory wniosków na działania, które przyczynią się do realizacji LSR. Nabory prowadzone będą na operacje konkursowe i grantowe. Stowarzyszenie realizować będzie także operacje własne. Minimalna całkowita wartość operacji konkursowej wynosić będzie nie mniej niż 50 000 zł. Natomiast na realizację grantu  będzie można pozyskać kwotę od 5 000 zł do 30 000  zł.

Obraz na stronie widok.jpg

Wsparciu podlegać będą operacje z zakresu:

 • podejmowania działalności gospodarczej,
 • rozwijania działalności gospodarczej,
 • podnoszenia kompetencji osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą,
 • wspierania współpracy pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą,
 • budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej,
 • promowania obszaru objętego LSR,
 • wzmocnienia kapitału społecznego,
 • zachowania dziedzictwa lokalnego.

W przypadku operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej będzie można uzyskać premię w wysokości 90 000,00 zł, przy czym wypłata środków nastąpi w dwóch transzach - 70% po podpisaniu umowy i 30% po zrealizowaniu operacji. Operacje konkursowe muszą wpisywać się zakresem w dwa przedsięwzięcia:

 • Przedsięwzięcie I. „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”, gdzie preferowane będą projekty dotyczące tworzenia miejsc pracy w sektorze turystyki oraz rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej. Limit dostępnych środków na realizację tego przedsięwzięcia wynosi 540 000,00 zł, a nabór planowany jest w II półroczu 2016 r.
 • Przedsięwzięcie III. „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej”, gdzie preferowane będą projekty z zakresu usług opieki nad dziećmi lub osobami starszymi, przewozów pasażerskich wewnątrz obszaru, a także specjalistycznych usług medycznych i opiekuńczych i innych priorytetowych usług i produkcji na terenie poszczególnych gmin. Nabór planowany jest na II półrocze 2016 r. Limit środków na realizację tego przedsięwzięcia - 1 820 000,00 zł.

W przypadku rozwijania działalności gospodarczej realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • w trybie konkursowym Przedsięwzięcie I. „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 460 000,00 zł, gdzie refundacji podlegać będzie 70% kosztów kwalifikowanych, a preferowane będą projekty dotyczące tworzenia miejsc pracy w sektorze turystyki oraz rozwoju bazy noclegowej i gastronomicznej. Nabór wniosków planowany jest na II półrocze 2016 r.
 • w trybie konkursowym Przedsięwzięcie III. „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 1 300 000,00 zł. Refundacji podlegać będzie 70% kosztów kwalifikowalnych, jeśli główny zakres rozwijanej działalności będzie przynależeć do kodu PKD wskazanego w LSR (wg klasyfikacji z 2007 r.), tj:

a)H 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany; b)H 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy; c)P 85.10.Z Wychowanie przedszkolne; d)Q 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna; e)Q 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna; f)Q 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna; g)Q 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna; h)Q 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską; i)Q 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; j)Q 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem; k)Q 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych; l)Q 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi. W przypadku pozostałych kodów PKD refundacji podlegać będzie 65% kosztów kwalifikowanych. Nabór projektów będzie miał miejsce w II półroczu 2016 r.

 • w trybie operacji własnych LGD Przedsięwzięcie III. „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej”, gdzie refundowanych będzie 95% kosztów kwalifikowanych, a limit środków wynosi 50 000,00 zł. LGD planuje wydatkowanie tych środków na publikację promującą ofertę inwestycyjną obszaru i działających na nim przedsiębiorców.

W przypadku projektów z zakresu podnoszenia kompetencji osób podejmujących i rozwijających działalność gospodarczą realizowane będzie Przedsięwzięcie III. „Wsparcie rozwoju gospodarczego na Ziemi Ząbkowickiej” z limitem środków w kwocie 80 000,00 zł. Tu planowany jest konkurs łącznie z naborem na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia III – w II półroczu 2016 r. W konkursie preferowane będą operacje z zakresu działań zachęcających mieszkańców do podnoszenia swoich kompetencji zawodowych, szczególnie przedstawicieli grup defaworyzowanych (szkolenia podnoszące kompetencje osób realizujących operacje z zakresu przedsiębiorczości). Uzyskać będzie można refundację 70% kosztów kwalifikowalnych, jeśli główny zakres działalności rozwijanej dzięki otrzymaniu dofinansowania będzie przynależeć do PKD wskazanego w LSR, lub 65% kosztów kwalifikowalnych w ramach pozostałych kodów PKD.

W przypadku wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych realizowane będzie Przedsięwzięcie I. „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej”. Limit środków  wynosi 100 000,00 zł, a ich rozdział nastąpi w trybie konkursu, gdzie otrzymać będzie można wsparcie w formie refundacji 70% kosztów kwalifikowanych. Preferowany zakres projektów dotyczyć będzie stworzenia sieci usług turystycznych (systemu pakietów pobytowych i oferty turystycznej). Nabór wniosków planowany jest na II półrocze 2019 r.

W przypadku budowy lub przebudowy ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej LGD planuje:

 • konkurs w ramach Przedsięwzięcia I. „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 2 100 000,00 zł oraz 230 000,00 zł na wsparcie obiektów zabytkowych. Wsparcie w formie refundacji będą mogły otrzymać jednostki sektora finansów publicznych (63,63%), podmioty prowadzące działalność gospodarczą (70%) i pozostali wnioskodawcy (100%). Preferowany zakres projektów dotyczyć będzie rozwijania lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, w tym szlaków turystycznych a także poprawy stanu zabytków (oznaczenie, tablice, promocja itp.). Tu nabór planowany jest w I półroczu 2017 r.
 • projekt grantowy w ramach Przedsięwzięcia II. „Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 300 000,00 zł (limit łączny na zakres operacji budowa infrastruktury turystycznej i promowanie obszaru). Wsparcie w formie dotacji wynosić będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, a dla pozostałych wnioskodawców 100%. Po podpisaniu umowy beneficjent otrzyma zaliczkę w wysokości w 70% kosztów, a pozostałe 30% zostanie wypłacone po zrealizowaniu operacji. Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które promować będą lokalną ofertę turystyczną i zasoby obszaru (np. poprzez organizację rajdów pieszych i rowerowych, budowę zewnętrznych siłowni, promocję zabytków i miejsc turystycznych itp.). Nabór planowany jest na II półrocze 2018 r. 

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych realizowane będzie poprzez:

 • trzy operacje własne LGD w ramach Przedsięwzięcia I. „Rozwój oferty turystycznej Ziemi Ząbkowickiej” z limitem środków w wysokości 50 000,00 zł na każdą operację. Środki te posłużą na publikację przewodnika po Ziemi Ząbkowickiej, udział w targach turystycznych oraz targach produktów lokalnych. Wsparcie w formie refundacji dotyczyć będzie 95% kosztów kwalifikowanych;
 • projekt grantowy w ramach Przedsięwzięcia II. „Aktywnie wspieramy turystykę na Ziemi Ząbkowickiej” z limitem środków w wysokości 300 000,00 zł (limit łączny na promowanie obszaru i budowę infrastruktury turystycznej). Wsparcie w formie dotacji (63,63% kosztów dla jednostek sektora finansów publicznych i 100% dla pozostałych wnioskodawców) otrzymają projekty, które promować będą lokalną ofertę turystyczną i zasoby obszaru (np. poprzez organizację rajdów pieszych i rowerowych, budowę zewnętrznych siłowni, promocję zabytków i miejsc turystycznych itp.). Jak w przypadku wszystkich grantów beneficjent otrzyma zaliczkę w wysokości w 70% kosztów, a pozostałe 30% zostanie mu wypłacone po zrealizowaniu operacji. Wysokość pomocy nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł. Nabór odbędzie się łącznie z naborem na projekty z zakresu budowy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - w II półroczu 2018 r.
 • nabór w trybie konkursowym w ramach Przedsięwzięcia VII. „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką” (łącznie z naborem na zakres operacji wzmocnienie kapitału społecznego – w I półroczu 2020 r.) z limitem środków w wysokości 100 000,00 zł  na operacje promujące walory przyrodnicze, kulturowe i historyczne pośród mieszkańców obszaru. Wsparcie w formie refundacji będą mogły otrzymać jednostki sektora finansów publicznych (63,63% kosztów), podmioty prowadzące działalność gospodarczą (70%) i pozostali wnioskodawcy (95%).  

W przypadku wzmocnienia kapitału społecznego realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

 • w trybie konkursowym Przedsięwzięcie IV. „Razem aktywizujemy mieszkańców i organizacje Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 60 000,00 zł na realizację operacji wykorzystujących świetlice na rzecz aktywizacji społecznej, wspierających ofertę ośrodków kultury skierowaną do mieszkańców obszaru (szczególnie do młodzieży i seniorów), włączających seniorów w życie społeczne obszaru (np. sieć Uniwersytetów III Wieku) oraz wdrażających programy kształcenia i podnoszenia kompetencji przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. Wysokość wsparcia, w formie refundacji poniesionych kosztów, wyniesie 63,63% kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, 70% dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i 95% w przypadku pozostałych wnioskodawców. Nabór planowany jest na I półrocze 2018 r.
 • w trybie operacji własnej LGD Przedsięwzięcie IV. „Razem aktywizujemy mieszkańców i organizacje Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 50 000,00 zł przy refundacji w wysokości 95% kosztów kwalifikowanych – na podnoszenie kompetencji społecznych przedstawicieli grup defaworyzowanych (szkolenia);
 • w trybie grantu Przedsięwzięcie V. „Bezpiecznie i zdrowo” z limitem 300 000,00 zł. na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia lokalnej społeczności (ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych w życiu społecznym, czyli młodzieży i seniorów), a także wspieranie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów. Wsparcie w formie dotacji wynosić będzie 63,63% kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów publicznych, 100% dla pozostałych wnioskodawców. Jak w przypadku pozostałych grantów beneficjenci otrzymają 70% środków w formie zaliczki po podpisaniu umowy i pozostałe 30% po zrealizowaniu operacji. Nabór będzie miał miejsce w II półroczu 2016 r.
 • w trybie grantu Przedsięwzięcie VI. „Wioski Tematyczne na Ziemi Ząbkowickiej” z limitem 200 000,00 zł i wsparciem w formie dotacji (63,63% jednostki sektora finansów publicznych, 100% pozostali wnioskodawcy) na operacje wspierające rozwój aktywności i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich - tworzenie „wsi tematycznych”. Jak w przypadku wszystkich grantów beneficjent otrzyma po podpisaniu umowy zaliczkę w wysokości 70% środków, a pozostałe 30% po zrealizowaniu operacji. Nabór odbędzie się w II półroczu 2020 r.
 • w trybie konkursowym Przedsięwzięcie VII. „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką” (łącznie z naborem na zakres promocja obszaru objętego LSR w ramach Przedsięwzięcia VII. - w I półroczu 2020 r.) z limitem 100 000,00 zł i wsparciem w formie refundacji (63,63% jednostki sektora finansów publicznych, 70% podmioty prowadzące działalność gospodarczą i 95% pozostali wnioskodawcy). Wsparcie przeznaczone będzie na działania z zakresu edukacji formalnej i nieformalnej dotyczącej walorów i dziedzictwa obszaru (edukacja ekologiczna, regionalna i dotycząca odnawialnych źródeł energii);
 • w trybie operacji własnej LGD Przedsięwzięcie VII. „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką” z limitem 50 000,00 zł, który przeznaczony zostanie na szkolenia z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu dotyczące korzyści ze stosowania OZE (prowadzenie działań edukacyjnych zachęcających do wymiany źródeł ciepła i stosowania OZE)

W przypadku zachowania dziedzictwa lokalnego LGD planuje konkurs na realizację Przedsięwzięcia VII. „Poznajemy i dbamy o Ziemię Ząbkowicką”. Limit środków  wyniesie 110 000,00 zł, a wsparcie w formie refundacji (63,63% jednostki sektora finansów publicznych, 70% podmioty prowadzące działalność gospodarczą i 95% pozostali wnioskodawcy) otrzymają projekty z zakresu wspierania rozwoju infrastruktury kulturalnej, w tym muzeów, izb pamięci służącej prezentacji lokalnych zespołów, dziedzictwa, historii obszaru itp.  Nabór zaplanowany jest na II półrocze 2017 r.

Jak w poprzednim okresie programowania pracownicy biura LGD Qwsi służyć będą wszechstronną pomocą wszystkim potencjalnym wnioskodawcom – zarówno na etapie pisania wniosku projektowego, realizacji operacji, a także jej rozliczania. Wystarczy dobry pomysł i chęć działania – reszta nie stanowi problemu.

Zapraszamy do naszego biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”

ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

tel. 74 8191 213, 661 218 904, 782 047 399

www.qwsi.pl 

biuro@qwsi.pl 

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.