ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Nabór na stanowisko: specjalista do spraw monitoringu i sprawozdawczości

24.03.2017
Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Qwsi” z siedzibą w Ziębicach przy ul. Stawowej 2a ogłasza nabór na stanowisko: specjalista do spraw monitoringu i sprawozdawczości.

Specjalista do spraw monitoringu i sprawozdawczości

A. Zależność służbowa:

Podlega bezpośrednio Kierownikowi Biura

B. Zakres obowiązków:

1) monitorowanie podpisywania i realizacji umów w ramach wdrażania LSR,

2) przygotowanie sprawozdań dla Zarządu z realizacji LSR,

3) monitorowanie i ewaluacja realizacji LSR,

4) monitorowanie wdrażania działań LSR (w tym: projektów grantowych),

5) monitoring i ewaluacja funkcjonowania LGD,

6) realizowanie działań informacyjnych w zakresie możliwości finansowania działań objętych LSR,

7) organizacja i udział w działaniach animacyjnych, tj. organizacja spotkań, warsztatów, szkoleń, konsultacji ze społecznością lokalną itp.,

8) wypełnianie, aktualizacja i podsumowywanie ankiet monitorujących,

9) przygotowywanie wniosków o płatność w ramach funkcjonowania LGD,

10) udzielanie beneficjentom i grantobiorcom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o płatność (doradztwo),

11) pomoc beneficjentom i grantobiorcom w rozliczaniu projektów,

12) przygotowywanie odpowiednich sprawozdań wymaganych w projektach (sprawozdań z realizacji LSR, do wniosków o płatność oraz innych związanych z działalnością Stowarzyszenia w ramach PROW),

13) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia zleconych przez Kierownika Biura,

14) archiwizacja dokumentacji Stowarzyszenia i gromadzenie jej w składnicy akt,

15) przechowywanie, zabezpieczenie oraz ewidencjonowanie posiadanych i przejmowanych akt.

C. Zakres odpowiedzialności:

- za bezpieczeństwo danych i dokumentów przechowywanych w składnicy akt,      

- za prawidłowe przygotowywanie sprawozdań z realizacji LSR,

- za prawidłowe monitorowanie wdrażania działań LSR,

- za sprawną organizację pracy,

- za terminowe i sumienne wykonywanie obowiązków zawartych w przedstawionym zakresie czynności,

- za powierzone mienie, stosunek do interesantów, jak i współpracowników, punktualność i dyscyplinę pracy,

- za przestrzeganie przepisów prawa, bhp, przeciwpożarowych oraz tajemnicy służbowej.

D. Wymagania kwalifikacyjne:

Doświadczenie zawodowe:

- co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy nad rozliczaniem wniosków współfinansowanych ze środków UE,

- doświadczenie zawodowe w zakresie realizowania projektów ze środków UE,

- doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych,

- doświadczenie we wdrażaniu i aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Wykształcenie:

- wyższe,

- szkolenia z zakresu rozliczania, monitoringu i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków UE

 

Kompetencje zawodowe:

- znajomość Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

- znajomość ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,

- znajomość Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Qwsi”,

- znajomość przepisów prawa i wytycznych w zakresie funkcjonowania lokalnych grup działania

 

Umiejętności:

- obsługa komputera (Word, Excel, Power Point),

- umiejętność  zarządzania dużą ilością informacji i dokumentacji,

- umiejętności analityczne,

- umiejętność przekazywania wiedzy

 

Predyspozycje osobowościowe:

- samodzielność, kreatywność, sumienność, terminowość załatwiania spraw, dyspozycyjność, obowiązkowość, łatwość nawiązywania kontaktów, chęć podnoszenia kwalifikacji i samokształcenia, odporność na stres

 

Uprawnienia:

- prawo jazdy kat. B

 

Znajomość języków obcych:

- znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki)

 

Warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę na zastępstwo (ok. 24 m-ce)

 

Wymagane dokumenty:

- życiorys;

- list motywacyjny;

- dokumenty potwierdzające wykształcenie;

- zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach potwierdzających doświadczenie w zakresie realizacji projektów lub aplikowania o środki finansowe na ich realizację;

- dokumenty poświadczające staż pracy;

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD lub wysyłać pocztą w terminie do 24 marca  2017 r. (decyduje data wpływu do LGD), na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi”

ul. Stawowa 2 a

57-220 Ziębice

z dopiskiem:

„Nabór na specjalistę do spraw monitoringu i sprawozdawczości”

Na podstawie dokumentacji przeprowadzona zostanie ocena formalna dokumentów aplikacyjnych. Kolejnym etapem będzie ocena merytoryczna, która zostanie dokonana na podstawie analizy ofert oraz rozmów kwalifikacyjnych. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania zostaną powiadomieni o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych telefonicznie.

Informacja o przebiegu i wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie www.qwsi.pl  

Nadesłanych ofert nie zwracamy.

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.