ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Nabór wniosków do zadań dofinansowanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - do 16 stycznia 2023

05.01.2023
W związku z ogłoszeniem o naborze wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza nabór wniosków do zadań do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

1. Rodzaj zadań planowanych do dofinansowania:

1) Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami tj. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2) Gmina Ząbkowice Śląskie może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w uchwale nr LIX/394/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

3) Ogłoszony nabór stanowić będzie podstawę do wyłonienia zadań, które Gmina Ząbkowice Śląskie zgłosi do dofinansowania w ramach ogłoszonego Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Dotacja będzie przysługiwała właścicielom zabytków ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru lub ewidencji zabytków.

3. Zasady składania wniosków o dofinansowanie:

1) Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

2) Wniosek należy składać na formularzu zgodnym z zasadami przyjętymi uchwałą nr LIX/394/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (wzór poniżej).

3) Podmiot uprawniony (wnioskodawca) może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie w kwocie nie wyższej niż 3 500 000,00 złotych.

4) Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w BOI Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich w godzinach pracy urzędu lub przesłać drogą pocztową przesyłką poleconą (rejestrowaną) na adres: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, bądź za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 roku, poz. 234) na adres elektronicznej skrzynki podawczej ESP :/gzab/skrytka, podpisany podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym w terminie do dnia 16 stycznia 2023 roku.

5) O zachowaniu terminu decyduje data złożenia wniosku bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Ząbkowicach Śląskich, złożenia w formie elektronicznej lub data wpływu (doręczenia) do Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich drogą pocztową.

6) Wniosek powinien być wypełniony na komputerze lub czytelnym pismem (zalecane DRUKOWANE litery).

7) Wniosek musi być opieczętowany i podpisany przez osobę/osoby, która/e zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu jest/są uprawniona/e do reprezentowania podmiotu i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych oraz zawierania umów.

4. Zasady wyboru wniosków:

1) Wyboru wniosków dokonuje komisja uwzględniając następujące kryteria:

  • komplementarność projektu z dokumentami strategicznymi gminy – 0-5 pkt
  • kontynuacja prac przy zabytku – 0-5 pkt
  • doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów ze środków zewnętrznych w latach 2018-2022: brak - 0 pkt, 1-3 projektów - 3 pkt i powyżej 4 – 5 pkt
  • dostępność zabytku dla osób z niepełnosprawnościami 0-1 pkt
  • dostępność zabytku dla odwiedzających: brak – 0 pkt, 1-5 dni w tygodniu 3 pkt i powyżej 6 dni w tygodniu 5 pkt
  • gotowość do wykonania zadania: brak – 0 pkt, koncepcja lub PFU – 2 pkt, dokumentacja projektowa – 2 pkt, dokumentacja projektowa i pozwolenie konserwatora  zabytków - 3 pkt, dokumentacja projektowa, pozwolenie konserwatora  zabytków i pozwolenie na budowę – 5 pkt.

2) W przypadku jednakowej ilości punktów decyduje kolejność złożenia wniosku.

3) Od rozstrzygnięcia naboru nie przysługuje odwołanie.

4) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

5. Warunki podpisania umowy o dotację:

1) Udzielenie dotacji nastąpi na podstawie umowy o udzielenie dotacji podpisanej pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Ząbkowice Śląskie.

2) Podpisanie umowy z Wnioskodawcą będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę promesy wstępnej w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i spełnieniu przez Wnioskodawcę wszystkich wymogów wynikających z uchwały nr LIX/394/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.

3) Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania będzie regulowała umowa zawarta pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Ząbkowice Śląskie.

6. Termin i warunki realizacji zadania:

Zadanie powinno być zrealizowane zgodnie z zasadami określonymi w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, przy czym podpisanie umowy z Wykonawcą zadania powinno nastąpić w ciągu 12 miesięcy od dnia otrzymania przez Gminę promesy wstępnej na realizację zadania, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadania określone zostaną w umowie o dotację.

7. Rozstrzygnięcie naboru wniosków:

Informacja o zgłoszeniu wniosku do dofinansowania zostanie przekazana na adres wskazany we wniosku oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich.

8. Postanowienia końcowe:

1) Dodatkowych informacji na temat naboru udziela: Marta Ptasińska – kierownik Wydziału Funduszy Zewnętrznych - tel. 74 8165 313, e-mail: marta.ptasinska@zabkowiceslaskie.pl.

2) Wnioski o dofinansowanie złożone po dniu 16.01.2023 r. oraz wnioski niekompletne bądź nieczytelne nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie informujemy, że Rządowy Program Odbudowy Zabytków nie jest powiązany z gminnym programem dotacji realizowanym na podstawie uchwały nr LIX/394/2022 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. Odrębny nabór wniosków z programu gminnego na dotacje w 2023 roku zostanie ogłoszony w pierwszych tygodniach nadchodzącego roku.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.