ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla Braszowic, Tarnowa, Olbrachcic Wielkich i Stolca

18.06.2015
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199, ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 46 pkt 2 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich nr XI/36/2010 r. z dnia 6 października 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych w Gminie Ząbkowice Śląskie: Braszowice, Grochowiska, Olbrachcie Wielkie, Pawłowice, Sieroszów, Stolec, Strąkowa, Tarnów, zmienioną uchwałą nr XXV/12/2012 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 23 lutego 2012 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
  1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Braszowice,
  2. Projekt  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Tarnów,
  3. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Olbrachcice Wielkie – tereny zurbanizowane,
  4. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec - tereny zurbanizowane,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 czerwca do 28 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15 57-100 Ząbkowice Śląskie, w godzinach od 9.00 do 15.00, w pok. 31.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ząbkowicach Śląskich, ul. 1 Maja 15 57-100 Ząbkowice Śląskie:

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Braszowice i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Tarnów - o godzinie 12.00.

2. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Olbrachcice Wielkie – tereny zurbanizowane i projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Stolec - tereny zurbanizowane - o godzinie 13.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów miejscowych, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektów ww planów miejscowych mogą być składane na piśmie oraz w postaci elektronicznej: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262), opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235) lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej.

Zainteresowani mogą składać również uwagi i wnioski z zakresu ochrony środowiska w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Ząbkowic Śląskich z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2015 r.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.