ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

OGŁOSZENIE o konkursie ofert na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na działalność gastronomiczną w Hali Słonecznej

01.06.2012
Wynajmujący – Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, ul. Kusocińskiego 17, ogłasza konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przeznaczonego na działalność gastronomiczną w budynku Hali Słonecznej przy ul. Powstańców Warszawy 8i, 57-200 Ząbkowice Śląskie.

Przedmiot i główne warunki najmu

1. Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy przeznaczony na działalność gastronomiczną, położony na parterze w obiekcie sportowym Hala Słoneczna.
Powierzchnia użytkowa + zaplecze – 129,1 m2.

2. Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego następujących opłat:
- wskazanej w ofercie stawki miesięcznego czynszu (powiększonej o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury) - tytułem wynagrodzenia za korzystanie z przedmiotu najmu,
- dodatkowo kwoty kosztów dostawy i zużycia mediów: energii elektrycznej, ciepła, wody oraz ścieków.

3. Najemca zobowiązany będzie do wykorzystywania wynajętego lokalu wyłącznie na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Działalność najemcy i sposób aranżacji pomieszczeń lokalu powinna uwzględniać sportowy charakter Hali Słonecznej.

Najemca zobowiązany będzie do rozpoczęcia działalności nie później niż w ciągu 30 dni od zawarcia umowy.

Najemca zobowiązany będzie do korzystania z pomieszczeń przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy.

Wynajmujący zastrzega, że za okres przygotowania pomieszczeń do rozpoczęcia działalności gastronomicznej (nie dłuższy jednak niż zawarte dodatkowo porozumienie, od daty zawarcia umowy) Wynajmujący nie będzie pobierał czynszu, natomiast Najemca zobowiązany będzie za ten uiścić opłaty za korzystanie z nośników energetycznych, wody itd.

4. Najemca zobowiązany będzie ponadto do:

1) utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanych pomieszczeniach, terenu przed lokalem oraz do usuwania we własnym zakresie odpadów stałych,

2) pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanych pomieszczeń i ich wyposażenia oraz miejsc parkingowych,

3) wykonania we własnym zakresie i na własny koszt aranżacji lokalu,

Warunki udziału w konkursie ofert

1. Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 czerwca 2012 r. do godz. 15.00 w siedzibie Wynajmującego. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Oferta lokal gastronomiczny".

2. Oferta powinna zawierać:

1) wskazanie oferowanej kwoty miesięcznego czynszu brutto

2) oświadczenie oferenta, że:
a) zapoznał się z warunkami konkursu ofert oraz, że je akceptuje,
b) posiada uprawnienia do prowadzenia działalności gastronomicznej lub, że takie uprawnienia będzie posiadał w dniu podpisania umowy,
c) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które posiadają kwalifikacje do pracy w branży gastronomicznej (w szczególności posiadać będą wymagane badania lekarskie),
d) nie rozwiąże umowy najmu przez okres co najmniej 1 roku od dnia zawarcia umowy,
e) zapoznał się z warunkami lokalowym i wyposażeniem pomieszczeń będących przedmiotem najmu oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
g) rozpocznie prowadzenie działalności gastronomicznej w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy.

Do oferty należy dołączyć:

1. Koncepcję aranżacji wynajmowanych pomieszczeń lokalu (w formie rysunków, wizualizacji lub w formie opisowej).
2. Koncepcję działalności (godziny otwarcia, profil gastronomiczny, wizje działalności)
3. Zakres działalności oraz propozycję współpracy w organizowaniu imprez w hali sportowej.

Przebieg konkursu ofert

1. Konkurs będzie miał charakter dwuetapowy:
- w ramach etapu I - wyłoniona zostanie najkorzystniejsza oferta lub dwie równorzędne oferty
- w ramach etapu II – jeżeli będą dwie równorzędne oferty, zostaną przeprowadzone negocjacje z dwoma oferentami, wyłonionymi w wyniku etapu I w celu dokonania wyboru najemcy lokalu i zawarcia umowy.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najlepszej oferty.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

3. Wynajmujący nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert z udziałem oferentów.
- Wynajmujący zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru najlepszej oferty.
- Wynajmujący zapewnia, że otwarcie i ocena będzie miała charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.

Wszelkich informacji udziela dyrektor OSiR Henryk Saryczew tel. 603 117 423

Dyrektor OSiR
Henryk Saryczew

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.