ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2017/G - projekt grantowy ˝Bezpiecznie i zdrowo˝

23.01.2017
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Qwsi” działające na terenie gmin: Bardo, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

Tytuł projektu grantowego: „Bezpiecznie i zdrowo”

Zakres tematyczny: P. [1] V „Bezpiecznie i zdrowo”

Zakres operacji: Wzmocnienie kapitału społecznego

Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

1. Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem grup defaworyzowanych w życiu społecznym, czyli młodzieży i seniorów;
2. Wspieranie projektów organizacji pozarządowych i samorządów na rzecz realizacji programów edukacyjnych i aktywizacyjnych dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży oraz seniorów 

Cele i wskaźniki, jakie muszą być osiągnięte w ramach realizacji grantu:

Cel ogólny 2. Wzrost poziomu zaufania, aktywności społecznej i poczucia więzi z regionem mieszkańców Ziemi Ząbkowickiej

Cel szczegółowy 2.2. Podniesienie wiedzy mieszkańców obszaru, szczególnie przedstawicieli grup defaworyzowanych w zakresie bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia

Wskaźniki rezultatu:

1. Liczba młodzieży, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych – 200

2. Liczba seniorów, która wzięła udział w działaniach aktywizacyjnych – 150

Wskaźniki produktu:

1. Liczba działań aktywizacyjnych dla młodzieży – 5

2. Liczba działań aktywizacyjnych dla seniorów – 5

Termin składania wniosków: od 16.02.2017 r. do dnia 10.03.2017 r. do godziny 15.30

(od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30).

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia LGD „Qwsi”, ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice

Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio tzn. osobiście w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze w 1 egzemplarzu papierowym.

Wniosek powinien być:

a) wypełniony elektronicznie,

b) wydrukowany, trwale spięty i umieszony w skoroszycie.

Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek oraz numer nadany wnioskowi (znak sprawy). Grantobiorca powinien posiadać własny egzemplarz, na którym uzyska potwierdzenie wpływu.

Limit dostępnych środków: 300 000 zł

Informacja o wysokości kwoty grantu/intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

- dotacja: w wysokości 100% dla jednostek sektora finansów publicznych, 100% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów;                                                             

- wypłata środków: zaliczka 70% po podpisaniu umowy i 30% po zrealizowaniu operacji;                                                 

- wysokość pomocy: nie może być wyższa niż 30 000 zł oraz niższa niż 5 000 zł.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

- Aktywizacja mieszkańców  (0,1,2 pkt)                                          

- Aktywizacja przedstawicieli grup defaworyzowanych  (0,1,2 pkt)                          

- Innowacyjność (0,1 pkt)                                         

- Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu (0,1 pkt)

- Powiązanie z innymi projektami (0,1,2 pkt)

- Wykorzystanie lokalnych zasobów  (0,1,2 pkt)                                     

- Wielkość wkładu własnego (0,1 pkt)

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji – 5 pkt

Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:

- Wniosek o powierzenie grantu oraz wskazane we wniosku załączniki niezbędne do ustalenia spełniania warunków przyznania pomocy.

-   Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów wyboru operacji.

- Dokumenty potwierdzające, że wnioskodawca posiada:

  • doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  • zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  • kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  • wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

- Załącznik „Innowacyjność projektu” (dostępny jest w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=169&strona=1&sub=168 ).

Formularz wniosku o powierzenie grantu oraz formularz umowy o powierzenie grantu, formularz wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania końcowego z realizacji zadania dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=171&strona=1&sub=168

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (LSR), kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitorowania i kontroli dostępne są w siedzibie LGD oraz na jej stronie internetowej pod linkiem

http://www.qwsi.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=164&strona=1

Termin realizacji projektu grantowego i realizowanych w jego ramach zadań: 2017 r. (realizacja grantu przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy i nie może rozpocząć się później niż miesiąc od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu)

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w biurze LGD mieszczącym się w Ziębicach przy ul. Stawowej 2 a, tel. (074) 8 191 213, email: biuro@qwsi.pl 

LGD „Qwsi” zapewnia bezpłatną pomoc w przygotowaniu wniosku.

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Grantobiorca.

projekt_informacji_o_naborze_-_grant_bezpiecznie_i_zdrowo.docx
zalacznik_nr_2_wniosek_o_powierzenie_grantu_qwsi_21102016.doc
zalacznik_nr_4_wniosek_o_rozliczenie_grantu_qwsi_21102016.doc
zalacznik_nr_3_umowa_o_powierzenie_grantu_qwsi_21102016.pdf
zal_innowacyjnosc_qwsi.doc
lsr_qwsi_13092016.pdf
regulamin_pracy_rady_qwsi_21102016.pdf
procedura_wyboru_granty_qwsi_21102016.pdf
zal_9_kryteria_wyboru_grantobiorcow_wraz_z_procedura_ustalania_lub_zmiany_kryteriow_lgd_qwsi.pdf

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.