ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Środki finansowe na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby bezrobotne

18.01.2016
Osoby bezrobotne zamierzające podjąć działalność gospodarczą mogą złożyć wniosek o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

O jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej mogą starać się:
•osoby bezrobotne;
•absolwenci Centrum Integracji Społecznej - oznacza osobę, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w zajęciach i umiejętności nabyte w ramach reintegracji zawodowej i społecznej. Osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej;
•absolwenci Klubu Integracji Społecznej - oznacza osobę, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne zaświadczenie oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego.

Osoba powinna posiadać status osoby bezrobotnej, ustalony profil pomocy (I lub II) oraz indywidualny plan działania oraz w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku:

a) nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

b) nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

c) po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Do wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotny dołącza:

  1. Informację o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis: wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie; oświadczenia o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na pokrycie których nabyć ma być przeznaczona pomoc de minimis.
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r., poz. 311 z późn. zm.).
  3. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia zwrotu wnioskowanych środków (np. wypełnione zaświadczenia o dochodach poręczyciela oraz oświadczenia na temat sytuacji majątkowej i zobowiązań poręczyciela).
  4. Dokument potwierdzający posiadanie lokalu, w którym ma być prowadzona  działalność gospodarcza lub zarejestrowana jej siedziba.

- w przypadku lokalu własnego - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, tj.: aktualny odpis z księgi wieczystej (3 miesiące ważny).
- w przypadku lokalu wynajętego - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, tj.: aktualny odpis z księgi wieczystej (3 miesiące ważny) + umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lokalu bądź umowa przedwstępna do momentu podpisania umowy o dotację; w przypadku współwłasności lokalu - zgoda.

  1.  Dodatkowo będą oceniane deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności.
  2. Dokumenty potwierdzające uzyskanie niezbędnych pozwoleń do prowadzenia planowanej dział. gosp., w przypadku kiedy wymagają tego przepisy prawa.
  3. Kserokopie prawa jazdy w przypadku zakupu samochodu w ramach w/w środków

Informacje ws. uzyskania jednorazowych środki na podjęcie działalności gospodarczej:

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Powstańców Warszawy 7
57-200 Ząbkowice Śląskie
www.zabkowiceslaskie.praca.gov.pl
e-mail: wrza@praca.gov.pl

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.