ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Karty usług i wniosków

KARTY USŁUG I WNIOSKÓW:

1. WYDZIAŁ FINANSOWY:

FP-001 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

FP-002 Wniosek o zwolnienie i przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

FP-003 Kwit mazalny - Wniosek o wydanie zezwolenia na wykreślenie hipotek przymusowej zabezpieczającej należności podatkowe

FP–004 Oświadczenie o stanie majątkowym

FP-005 Wniosek o wydanie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

FP-006 Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie zaleganiu lub o wysokości zaległości

Klauzula informacyjna

FP–007 Wniosek o wydanie Zaświadczenia (z rejestrów podatkowych / zgłoszonych gruntach/dochodowości)

Klauzula informacyjna

Karta usług FP - 01 Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Karta usług FP - 02 Wniosek o zwolnienie i przyznanie ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów

Karta usług FP - 03 Wykreślenie hipoteki

Karta usług FP - 04 Zaświadczenie o stanie majątkowym

Karta usług FP - 05 Wniosek o wydanie oświadczenia nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego

Karta usług FP - 07 Wniosek o wydanie zaświadczenia
Podatki i opłaty

Karta usług FP - 08 Deklaracja na podatek leśny

Karta usług FP - 09 Informacja w sprawie podatku leśnego

Karta usług FP - 10 Deklaracja na podatek od środków transportowych

Karta usług FP - 11 Deklaracja na podatek od nieruchomości

Karta usług FP - 12 Deklaracja na podatek rolny

Karta usług FP - 13 Informacja o nieruchomościach

Karta usług FP -14 Informacja w sprawie podatku rolnego

Karta usług FP - 15 Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej

FP-15 - oświadczenie

FP-15 - Wzór wniosku akcyza

FP-15 - Oświadczenie do wniosku o akcyzę

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

2. WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI:

Karta usług GN-01 Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wniosek GN-D01 _a Zaświadczenie o zarobkach

Wniosek GN-D01_b Protokół - wniosek-gn-d01-_b-protoko.doc

Wniosek GN-D01 przyznanie dodatku mieszkaniowego

 

 

3. WYDZIAŁ EDUKACJI KULTURY I SPORTU

Karta usług EKS-01 Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Wniosek EKS D01  świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Wniosek EKS D02 _2 o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Zawiadomienie EKS D02_1 o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego

Karta usług EKS 02 dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Karta usług EKS 03

Karta usług EKS 04

Zawiadomienia o zamiarze zorganizowania imprezy EKS D04_1

Wniosek imprezy masowe

 

4. WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

 

IGP 01 - lokalizacja zjazdu
IGP - D01 wniosek na lokalizację zjazdu

Karta usług IGP - 02 Zajęcie pasa drogowego
IGP - D02 wniosek na zajęcie pasa drogowego wzor-wniosku-na-zajecie-pasa-drogowego-igp-v-2013.doc

Karta usług IGP - 03 Wydawanie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
IGP - D03 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy

Karta usług IGP - 04 Ustalenie warunków zabudowy
IGP - D04 wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy

Karta usług IGP-05 Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IGP - D05 wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp

Karta usług IGP - 06 Wydanie zaświadczenia  z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
IGP-d06-wniosek-o-wydanie-zaswiadczenia-z-mpzp.doc

zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta usług IGP-07 Wydawanie decyzji środowiskowej
wniosek_decyzja_środowiskowa

IGP - D08 wniosek-o-wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.doc

IGP- 08 karta usług o zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgłoszenie o usunięcie drzew i krzewów
 

Oświadczenie dla  wspólnot mieszkaniowych o udzieleniu informacji członkom wspólnoty mieszkaniowej o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów

Oświadczenie dla spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Oświadczenie dla spółdzielni  mieszkaniowych o udzieleniu informacji: członkom spółdzielni mieszkaniowej/właścicielom  budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni/osobom niebędącym członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcia drzew lub krzewów

Oświadczenie o posiadanym prawie  własności urządzeń, o których mowa w art. 49§1 Kodeksu cywilnego

  informacja-w-sprawie-zezwolenia-na-usuniecie-drzew-i-krzewow-od-2017r-bip-um.doc


Karta usług IGP-09 Zezwolenie na posiadanie psa rasy uznanej za agresywną
IGP - D09 wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznanej za agresywną

5. WYDZIAŁ ROZWOJU I PROMOCJI

Karta usług RP-01 Zezwolenie na jednorazową sprzedaż alkoholu

Karta usług RP-02 Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

Karta usług RP-03 CEIDG

Wniosek CEIDG wraz załącznikami

Karta usług RP-04 Zezwolenie na sprzedaż okolicznościową

Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego w stosunku do danych zawartych  w zezwoleniu na sprzedaż napojów alkoholowych

6. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I URZĄD STANU CYWILNEGO

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym

USC_ 01 KARTA USŁUG Zgłoszenie pobytu stałego

USC-D01-formularz zgloszenie-pobytu-stalego.pdf

Klauzula ewidencyjna

USC_02 KARTA USŁUG Zgłoszenie pobytu czasowego

USC-D02-formularz-zgloszenie-pobytu-czasowego.pdf

Klauzula ewidencyjna

USC_03 KARTA USŁUG Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

USC-D03-formularz-zgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-stalego.pdf

Klauzula ewidencyjna

USC_04 KARTA USŁUG Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

D04-formularz-zgloszenie-wymeldowania-z-miejsca-pobytu-czasowego.pdf

Klauzula ewidencyjna

USC_05 KARTA USŁUG Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

D05-formularz-zgloszenie-wyjazdu-poza-granice-RP.pdf

Klauzula ewidencyjna

USC_06 KARTA USŁUG Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

USC-D06-formularz-zgloszenie-powrotu-z-wyjazdu-poza-granice-rzeczypospolitej-polskiej

Klauzula ewidencyjna

USC_07 KARTA USŁUG Zaświadczenie  z rejestru mieszkańców lub z rejestru PESEL 

USC_D07 Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców

USC_D07a Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru PESEL 

Klauzula ewidencyjna

USC_07b KARTA USŁUG Zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

USC_D07b Wniosek o zastrzeżenie lub cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

USC_D07bb Wzór pełnomocnictwa szczególnego

Klauzula informacyjna

USC_08 KARTA USŁUG Udostępnianie danych osobowych

USC D08 Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców  oraz rejestru PESEL

Klauzula ewidencyjna

USC_9 KARTA USŁUG wydanie dowodu osobistego

Klauzula ewidencyjna

USC_10 Udostępnianie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

D10 Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Klauzula ewidencyjna

USC_10a Udostępnianie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

D10a Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Klauzula ewidencyjna

USC_11 Wymeldowanie na wniosek

USC_D11 Wymeldowanie na wniosek

Klauzula ewidencyjna

USC_12 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

USC_D12 Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym

USC_13 Wydawanie dokumentów z rejestru stanu cywilnego

USC_D13 Wniosek o wydanie odpisu akt

KLAUZULA USC

USC_14 Sporządzenie aktu urodzenia

KLAUZULA USC

USC_15 Zawarcie małżeństwa w USC

USC_D15 wniosek o udzielenie ślubu poza USC

KLAUZULA USC

USC_16 Skrócenie miesięcznego terminu do zawarcia małżeństwa

KLAUZULA USC

USC_17 Wydanie zaświadczenia w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy

USC_D17 Wniosek o wydanie zaświadczenia w formie wyznaniowej - ślub konkordatowy

KLAUZULA USC

USC_18 Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą

USC_D18 Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego małżonka za granicą

KLAUZULA USC

USC_19 Sporządzenie aktu zgonu

KLAUZULA USC

USC_20 Wpisanie do polskich ksiąg zagranicznego aktu stanu cywilnego

USC_D20 Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

USC_D20 Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

USC_D20 Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

Pełnomocnictwo

KLAUZULA USC

USC_21 Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

USC_D21 Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu małżeństwa

USC_D21 Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu urodzenia

USC_D21 Wniosek o odtworzenie zagranicznego aktu zgonu

KLAUZULA USC

USC_22 Sprostowanie aktu stanu cywilnego

USC_22 Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

KLAUZULA USC

USC_23 Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

USC_D23 Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

KLAUZULA USC

USC_24 Zmiana imienia lub nazwiska

USC_D24 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska

USC_D24_1 Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka

USC_D24_2 Oświadczenie zmiany imienia i nazwiska - dziecko

USC_D24_3 Oświadczenie zmiany imienia i nazwiska - rodzic

KLAUZULA USC

USC_25 Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

USC_D25 Wniosek o powrocie do nazwiska

KLAUZULA USC

USC_26 Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

USC_D26 Wniosek o uznanie ojcostwa

KLAUZULA USC

USC_27 Oświadczenie o zmianie nazwiska dziecka

USC_D27 Wniosek o zmianę nazwiska dziecka

KLAUZULA USC

USC_28 Oświadczenie o zmianie imion dziecka

USC_D28 Wniosek o zmianę imion dziecka

KLAUZULA USC

USC_ 29 zaświadczenie o stanie cywilnym

USC_ 29 wniosek_zaświadczenie_o_stanie_cywilnym

KLAUZULA USC

USC_ 30 nanoszenie wzmianek w aktach stanu cywilnego

KLAUZULE USC

Klauzula ewidencyjna

Klauzula dowody osobiste

Klauzula USC

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku ciążącego na administratorze

KOMUNIKAT w sprawie udostępniania danych

 

7. WYDZIAŁ FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Ciepłe Mieszkanie wniosek o dofinansowanie.doc

Ciepłe Mieszkanie wniosek o dofinansowanie.pdf

Ciepłe Mieszkanie wniosek o płatność.doc

Ciepłe Mieszkanie wniosek o płatność.pdf

Przydomowe oczyszczalnie ścieków dysponowanie nieruchomością

Przydomowe oczyszczalnie ścieków wniosek

Przydomowe oczyszczalnie ścieków zgłoszenie odbioru

Wiaty Śmietnikowe  rozliczenie.doc

Wiaty Śmietnikowe  rozliczenie.pdf

Wiaty Śmietnikowe  wniosek.doc

Wiaty Śmietnikowe  wniosek.pdf

Zabytki wniosek.doc

Zabytki wniosek.pdf

 

8. WNIOSKI ELEKTRONICZNE

 Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Skargi, wnioski, zapytania do urzędu

Udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.