ładowanie
Portal informacyjny Gminy Ząbkowice Śląskie
Mapa strony

Zatrudnij osobę młodą - zyskaj sfinansowanie wynagrodzenia i składek ZUS przez 12 miesięcy - rusza nabór

26.01.2016
Informujemy, że od 25.01.2016 r. ruszył nabór składania wniosków i zawierania umów dla Pracodawców i Przedsiębiorców na nową formę aktywizacji: "Refundacja części kosztów wynagrodzeń, nagród oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla osób bezrobotnych do 30 roku życia".

Kto może skorzystać z pomocy
Możliwość zawarcia umowy o wsparcie obejmuje pracodawców i przedsiębiorców. Przez pracodawcę należy rozumieć jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej 1 pracownika (art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).


Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej (art. 4 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej).
Umowy mogą być zawierane w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., natomiast  koszty wynikające z zawartych umów,  są finansowane przez Starostę w ramach Funduszu Pracy w latach 2016–2018.
 
Obowiązki pracodawcy i przedsiębiorcy uzyskującego wsparcie
Pracodawca lub przedsiębiorca są zobowiązani stosownie do zawartej umowy do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który otrzymują refundację (czyli 12 miesięcy) oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji .

Niewywiązanie się z warunków powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy, po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.
Refundacja, o której mowa w ust. 1, jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.
 
*  przyczyny dotyczące zakładu pracy – oznacza to:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 i 1662), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych,
c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy,
d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika;
 
 
Zapraszamy Państwa do współpracy!
„Wnioski  o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia"  będą do pobrania   
z naszej strony internetowej www.zabkowiceslaskie.praca.gov.pl  w  „dokumentach do pobrania" od dnia 25 stycznia 2016 roku do wyczerpania środków finansowych.
 
Bliższe informacje udzielane są:
Pokój nr 15 (I piętro) - „Wnioski  o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30 roku życia"  , tel. 748 166 716
Pokój nr: 3, 5, 5a, 6, 7, 8 (parter) – doradcy klienta – kwalifikacja osób bezrobotnych i skierowania osób bezrobotnych, tel. 748 166 703, 748 166 705, 748 166 725, 748 166 706, 748 166 707, 748 166 708  oraz filia PUP w Ziębicach: 748 191 447.

Dokumenty do pobrania: link

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.